MENU

Δουλοποίησις καὶ ἀποπληθυσμός…

Ὅλα αὐτὰ μεθοδεύονται ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ βασίζονται, κατὰ κύριον λόγο, στὰ νομομαγειρέματα, ποὺ (κυριολεκτικῶς) διορισμένες (καὶ οὐδέποτε ἐκλεγμένες) κυβερνήσεις παρουσιάζουν ὡς …
 ἀναγκαῖες ἀποφάσεις κι ἐπιλογές, ὑπὸ τὸ βάρος «δανεισμῶν», λέει.

Χαρίζουν, ἐκχωροῦν, ἐξαφανίζουν βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, Δημόσια περιουσιακὰ στοιχεῖα κι ἀγαθά, μαζὺ καὶ βαθμοὺς Ἐλευθερίας τῆς Ἀνθρωπότητος, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ τὴν κρατήσουν φυλακισμένη σὲ ἕνα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, χρησιμοποιώντας πλαστὰ στοιχεῖα, προσχήματα καὶ βλαπτικά, γιὰ τὸν πλανήτη καὶ τὴν ἐπιβίωσιν τῶν εἰδῶν, μέσα.


Ἐπιστρατεύουν ἀπὸ τὴν ἀπολύτως χειραγωγουμένη «πανεπιστημιακὴ κοινότητα» καὶ τοὺς προθύμους ἠλιθίους παπαγάλους της, κάθε χρήσιμο ὑποκείμενον γιὰ νὰ μᾶς κουνᾷ τὸ δάκτυλο, ποὺ ἐμφανῶς ἀνταλλάσσει τὴν δική του ἐπιβίωσιν μὲ τὸν δικό μας ἀφανισμό.

Ἐλέγχουν τὸν Τύπο καὶ προπαγανδίζουν ὅ,τι τοὺς ἐξυπηρετεῖ κατὰ περίπτωσιν, ἐμπαίζοντας μὲ τὴν ἔννοια τῆς «ἐνημερώσεως» καὶ τῆς «διαφανείας», ποὺ λειτουργοῦν ἔως ἐκεῖ ποὺ δὲν …ἐνοχλοῦν!!!

Πατοῦν τώρα στὸν κομμουνισμό, αὔριο στὸν «ἐθνικισμό», μεθαὔριο στὴν ἀμεσοδημοκρατία πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχονται καλλίτερα ψηφοφόροι, κρατίδια καὶ φυσικὰ τὰ ὅποια ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα.

Μᾶς κρατοῦν ἐν ὑπνώσει, ἀναφορικῶς μὲ τὶς πραγματικές μας δυνατότητες καὶ μᾶς ἐκπαιδεύουν μὲ συστήματα ἀπαιδείας ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Ῥοκφέλερ.

Ἁρπάζουν (ἢ μετατρέπουν σὲ …ἀμφιλεγόμενα-βασικὰ ἀνθρώπινα ἀγαθά, ὅπως τὸ νερό, καὶ «γκριζάρουν» ζῶνες οἰκονομικοῦ ἐνδιαφέροντός τους) τὰ πραγματικὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα, ἀπαγορεύοντάς μας σταδιακῶς ἀπὸ τὴν πρόσβασίν μας στὰ ἀληθῆ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τοῦ πλανήτου (νερό, ὑδρογόνον), μόνον καὶ μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ προλάβουν νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὴν ἐπομένη ἐνεργειακὴ κατάστασιν (ποὺ μέσῳ τῶν ἰδιωτικοποιήσεων ὁλοκληρώνουν καὶ πάλι τὴν κατοχὴ τῶν), ἐνᾦ στὸ μεταξὺ θὰ βάζουν λαοὺς νὰ σφάζονται μεταξύ τους, γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὸ τὸ κοίτασμα πετρελαίου ἢ ἐκεῖνο τὸ κοίτασμα φυσικοῦ ἀερίου, ἀνήκει στοὺς μὲν ἢ στοὺς δέ, ἐπιβάλλοντας παραλλήλως καὶ τὸν ἐπιθυμητό τους ἀποπληθυσμό.
Ἀκυρώνουν κάθε διεθνὲς ἢ ἐθνικὸ δίκαιον, μέσα ἀπὸ συνθῆκες καὶ συμφωνίες ποὺ ἐπιβάλλουν ὡς μοναδικὸν δίκαιον τὸ δίκαιον τῶν πολυεθνικῶν (CETA, TTIP κλπ)..

Γιὰ τὴν ὥρα πάντως, οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν, ἀναγνωρίζουμε μέρος τῶν παραπάνω καὶ σαφῶς, σιγὰ σιγά, συνειδητοποιοῦμε πὼς ἀμφισβητεῖται ἐπισήμως καὶ σαφῶς κάθε ἐθνικὴ κυριαρχία μας, μαζὺ μὲ τὰ ὅποια κατοχυρωμένα δικαιώματά μας.
Ὁδηγοῦν τὴν χώρα μας σὲ καταστάσεις τέτοιες, ποὺ οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν θὰ ἔχη δικαίωμα ἐπιβιώσεως, μέσα στὰ ὑβριδικά τους μοντέλα, κάτι ποὺ ἤδη ἔχουμε ἐκτενῶς ἀναλύσει

Γιὰ τὴν ὥρα βιώνουμε τὴν προπαρασκευὴ τῶν παραπάνω.
Τεχνητὲς συνθῆκες συγκρούσεως, ἀμφισβήτησις συνθηκῶν καὶ συνοριακῶν γραμμῶν, διάλυσις κρατῶν (Γιουγκοσλαΐα, Οὐκρανία, Λιβύη, Συρία, Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, ἔπεται Τουρκία, Ἑλλάς, Σκόπια, Ἰταλία, Ἰσπανία κλπ κλπ κλπ…!!!), καλλιέργεια ἐμφυλιοπολεμικῶν συνθηκῶν μεταξὺ λαῶν, ἀπόλυτος πτωχοποίησις πληθυσμῶν καὶ ἀπόλυτος (νομικῆς φύσεως) κομμουνιστικοποίησις.
Ἰδίως μὲ πρόσχημα τὶς ΑΟΖ τώρα πιὰ κλείνουν ἀπ΄ εὐθείας συμφωνίες, δίχως συνταγματικὴ ἔγκρισιν ἢ λαϊκὴ ἀποδοχή, ἀλλὰ σκασίλα τους.


Ὅλα στὸν βωμὸ τῆς ἐξουσίας τους ἐπὶ τῶν ἀνθρωπομαζῶν, μὲ μέσον τὸ χρῆμα.
Ἕνα χρῆμα παρὰ φύσιν, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν ἐκπαιδεύσει ἤδη τοὺς λαοὺς νὰ ἐθελοδουλοποιοῦνται, ἀνταλλάσσοντας τὸ ἔργο τους μὲ χαρτάκια μηδενικῆς ἀξίας, ἢ μὲ καρτοῦλες πλαστικές, ποὺ ἐκτυπώνονται ἀπὸ τοὺς ἰδίους ποὺ ἀσκοῦν τὴν πραγματικὴ ἐξουσία, λεηλατώντας μέν, ἐξουσιάζοντας δέ.


Γιατί πληρώνουμε φόρους;

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι ἕνα σκηνικὸ τρομοκρατίας ποὺ καταῤῥέει, γιὰ πλάκα, ἐκείνην τὴν στιγμὴ ποὺ κάποιος θὰ ἀποφασίση νὰ ἀναζητήσῃ τὰ πραγματικὰ αἴτια τῆς ζωῆς, τὸν σκοπό του καὶ τὸν δρόμο του.
Γιὰ κάποιους εἶναι ἤδη γεγονός, ἀλλὰ γιὰ πολλοὺς ἄλλους ὄχι ἀκόμη.
Ἡ ἀνατροπὴ τοῦ σκηνικοῦ εἶναι δεδομένη, μὰ στὸ μεταξύ, ἔως νὰ ἐπιτευχθῇ, πολλὰ θὰ εἶναι τὰ θύματα, εἶτε σὰν δοῦλοι εἶτε σὰν νεκροί..
Ὁ δρόμος ὅμως ποὺ ἔχουμε νὰ διανύσουμε δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ νὰ …πείσουμε ἄλλους, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ βροῦμε τοὺς φυσικούς μας συμμάχους, πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ ἔργο μας.

Ἡ Ὕβρις ἐπερίσσεψε.